Lyrics

Nomfundo Moh – Revelation Lyrics

Nomfundo Moh Revelation Lyrics (feat. Magcina Kanina) [Intro]

Thonga lami ngihawukele
Thonga lami ngihawukele
Thonga lami ngihawukele
weThonga lami

Ilanga liyaqala ukuphakama
Kuwena kuza ukukhanya
Ungabe usakhala
Iningi ngawe lisazomangala
Yekela ukusaba
Dondolo lakho malifuna ukusala
Ungabe usasala
Mtanami lana sozabalaza
Kwasho kwagqama
Kwankeneneza iphimbo lakho ezindlebeni zeningi
Qede lazwakala
Lahlala ezinhlizweni zeningi qede labakha
Babuyelwa yithemba
Mhlaba wonke wena mbali wawusuqhakaza
Yebo umhlaba uyahlaba
Kodwa lo mhlaba usuzozabalaza kuwe nje
Bengicela ungabe usasaba
Ilanga kuwe seliyaphakama
Ngibona ukukhanya
Namanje mina sengiyahamba

Nomfundo Moh Revelation Lyrics English Translation

Have pity on me
Have pity on me
Have pity on me
of my Tonga

The sun is beginning to rise
To you comes the light
Don’t cry anymore
Most of you will still be amazed
Stop being afraid
Let your staff want to stay
Do not be left behind
Mtanami lana we will struggle
It became clear
Your voice rang out in the ears of the crowd
It was over
It stayed in the hearts of the masses and built them
They regained hope
All over the world you flower was blossoming
Yes the world hurts
But this world is about to struggle for you
Please don’t be afraid
The sun is rising over you
I see light
I’m still on my way

  • Written by:
  • Album:
  • Released:
  • Official Video:

Leave a Response